Zoeken

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

In geval van levering van zaken door Vogelvoederhuizen Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht, hierna te noemen Vogelvoederhuizen Nederland, zullen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de hieronder genoemde voorwaarden gelden. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen waarnaar wederpartij op welke manier dan ook verwijst, die in enige correspondentie of in ander verband genoemd zijn dan wel algemeen in de handelstak gebruikelijk zijn, worden door deze voorwaarden geélimineerd.

 

Artikel 2. Totstandkomingg

• Het doen van een offerte door Vogelvoederhuizen Nederland is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan dertig dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

• De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, zo Vogelvoederhuizen Nederland de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan wederpartij, danwel een aanvraag heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering daarvan, zulks binnen vier weken na plaatsing van de order. Ook overeenkomsten aangegaan door handelsagenten, handelsreizigers en/of andere tussenpersonen, binden Vogelvoederhuizen Nederland eerst nadat deze overeenkomsten door Vogelvoederhuizen Nederland schriftelijk zijn bevestigd, danwel feitelijk een aanvang is gemaakt met de uitvoering daarvan.

• Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door Vogelvoederhuizen Nederland en/of haar personeel, vertegenwoordigers, agenten of anderen tussenpersonen zijn slechts bindend, indien Vogelvoederhuizen Nederland deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon, danwel indien Vogelvoederhuizen Nederland met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61, lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Levering en leveringstijd

• De mondelinge of schriftelijke opgave van enige leveringstijd geschiedt altijd bij benadering en wordt geacht nooit fataal te zijn.

• Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn. Het transport geschiedt altijd voor rekening en risico van wederpartij, tenzij dit door of vanwege Vogelvoederhuizen Nederland plaatsvindt.

• Vogelvoederhuizen Nederland is gerechtigd de levering in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval is wederpartij gehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 en 14, de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

• Vogelvoederhuizen Nederland is te allen tijden gerechtigd, indien een product tijdelijk of niet (meer) voorradig is, een alternatief of een soortgelijkend product van een gelijke, iets lagere of hogere waarde te leveren, zonder vooraf overleg te hebben gepleegd met de wederpartij.

Artikel 4. Informatieplicht

Op eerste verlangen van Vogelvoederhuizen Nederland is wederpartij verplicht aan Vogelvoederhuizen Nederland mede te delen het juiste BTW- identificatienummer, alsmede de naam waaronder wederpartij bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.

 

Artikel 5. Prijzen

• Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.

• In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Vogelvoederhuizen Nederland gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het sluiten der overeenkomst moeten worden vermeld.

 

Artikel 6. Zekerheid

Vogelvoederhuizen Nederland is reeds gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van betalingsverplichting van wederpartij te vorderen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

• Geleverde produkten blijven bij uitsluiting eigendom van Vogelvoederhuizen Nederland tot aan het moment waarop al onze vorderingen op opdrachtgever volledig zijn gekweten. Tot dan toe is wederpartij gehouden de produkten gescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van ons te bewaren.

• Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van wederpartij om binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de produkten aan zijn afnemers te verkopen onverlet, zolang Vogelvoederhuizen Nederland geen gebruik heeft gemaakt van haar recht deze rechten van wederpartij op te zeggen wegens niet nakomen van enige verplichting jegens Vogelvoederhuizen Nederland.

 

Artikel 8. Reclame

• Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door Vogelvoederhuizen Nederland zijn ontvangen, op straffe van verval van enig recht hiertoe. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.

• Indien reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Vogelvoederhuizen Nederland, kan deze hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren.

• Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen.

• Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben goedgekeurd, alsdan worden reclames niet meer door Vogelvoederhuizen Nederland in behandeling genomen.

• Indien wederpartij het geleverde, en in het bijzonder geleverd textiel, bewerkt middels textielbedrukking c.q. borduring, wordt wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben geïnspecteerd en goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Vogelvoederhuizen Nederland in behandeling genomen.

• Het indienen van reclame ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Vogelvoederhuizen Nederland ten opzichte van laatstgenoemde.


Artikel 8b. Reclame schilder- of drukwerk

• PMS kleuren zijn optimale waarden op wit papier. Geringe kleurafwijkingen op witte ondergronden zijn geen reden voor afkeur van de geleverde goederen. Op gekleurde ondergronden, zilverkleurige ondergronden en transparante ondergronden kan het, om de gewenste pms kleur te benaderen, nodig zijn om dubbel te drukken of de gehele tekst (indien mogelijk) in wit te onderleggen. Extra kosten hiervoor zullen evenals de kosten voor eventuele drukproeven, na overleg vooraf, worden doorbelast. Geringe afwijkingen in drukkleur blijven ook hier echter geen reden voor afkeur.

• Daar de oppervlaktes waarop gedrukt wordt niet altijd helemaal gelijk dan wel vlak zijn, kunnen er vooral bij volvlak bedrukkingen kleine oneffenheden in druk ontstaan, welke geen reden tot afkeur zijn.

• Het aanbrengen van stickers is in principe handwerk. Geringe afwijkingen in stand en afwerking zijn derhalve geen reden tot afkeur.

• De diverse goederen worden bij het bedrukken in- en uitgepakt, in en uit malllen geschoven etc. Geringe beschadigingen (zoals kleine krasjes) welke bij deze handelingen ontstaan, duiden niet op ondeugdelijke of gebruikte goederen en zijn derhalve geen reden tot afkeur.

• Wij behouden ons het recht voor 10% meer of minder te leveren.

 

Artikel 9. Garantie

• Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft Vogelvoederhuizen Nederland op de geleverde zaken geen enkele garantie.

• In geval garantie door Vogelvoederhuizen Nederland is verstrekt, komt deze te vervallen indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht danwel nummers of plombes verminkt of verwijderd.

• Ingeval garantie door Vogelvoederhuizen Nederland is verstrekt, verloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke eventueel de producent garantie heeft verstrekt, evenwel nimmer meer dan zes maanden.

• Uit hoofde van de door ons verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, kunnen wij slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

• Niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede het niet of niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voorzover er sprake is van overmacht aan de zijde van Vogelvoederhuizen Nederland. Met name is hiervan sprake in geval van onoordeelkundig gebruik van het geleverde, zulks ter beoordeling van Vogelvoederhuizen Nederland, alsmede indien toeleveranciers van Vogelvoederhuizen Nederland de productie van de te leveren zaken vertragen, staken of daarin wijzigingen aanbrengen. In laatstgenoemd geval is Vogelvoederhuizen Nederland gerechtigd tot levering indien naar haar oordeel de wijzigingen slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijk aangebodene inhouden.

• Voor gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden, is Vogelvoederhuizen Nederland nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 11. Overmacht

• Vogelvoederhuizen Nederland is niet aansprakelijk jegens wederpartij voor schade die deze mocht lijden als enige van haar prestaties wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd, dan wel niet meer op economische basis voor haar uitvoerbaar is, als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan haar bedrijfsleiding geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden toen order werd aanvaard.

• In geval van tijdelijke overmacht heeft Vogelvoederhuizen Nederland het recht om te hare keuze de termijn van aflevering te wijzigen of de overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot betalen van schadevergoeding.

 

Artikel 12. Ontbinding

• In gevallen dat wederpartij: In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient danwel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;

- Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
- Enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;
- Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
- Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaan tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, heeft Vogelvoederhuizen Nederland door het plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden, voordat betaling heeft plaatsgevonden, het recht de overeenkomst door schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interessen.

 

Artikel 13. Opschortingsrecht

Indien en zolang wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Vogelvoederhuizen Nederland gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Vogelvoederhuizen Nederland het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomsten op te schorten.

 

Artikel 14. Betalingen

• Bestellingen dienen altijd vooraf betaald te worden, voor levering plaatsvindt, middels storting of overmaking op een door Vogelvoederhuizen Nederland aangewezen bank- of girorekening, zonder korting of compensatie. Bij niet tijdige betaling, waarbij de uiterste betaaldatum door Vogelvoederhuizen Nederland op de betreffende factuur aangegeven is, kan de levertijd van de bestelde goederen eventueel opgeschort worden. Vogelvoederhuizen Nederland is generlei aansprakelijk, in welke hoedanigheid dan ook, indien daardoor de bestelde goederen van de klant op een later tijdstip geleverd worden als de gewenste of fatale leverdatum van de klant.

• Nieuwe klanten betalen bij een eerste bestelling altijd vooraf, voor levering plaatsvindt, middels storting of overmaking op een door Vogelvoederhuizen Nederland aangewezen bank- of girorekening, zonder korting of compensatie. Bij niet tijdige betaling, waarbij de uiterste betaaldatum door Vogelvoederhuizen Nederland op de betreffende factuur aangegeven is, kan de levertijd van de bestelde goederen eventueel opgeschort worden. Vogelvoederhuizen Nederland is generlei aansprakelijk, in welke hoedanigheid dan ook, indien daardoor de bestelde goederen van de klant op een later tijdstip geleverd worden als de gewenste of fatale leverdatum van de klant.

• Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, zulks ter keuze van Vogelvoederhuizen Nederland, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Vogelvoederhuizen Nederland aangewezen bank- of girorekening, binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting of compensatie.

• Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde interest alsmede van de door Vogelvoederhuizen Nederland gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

• Wanneer betaling bij accreditief is overeengekomen draagt wederpartij alle daaraan verbonden kosten.

• Vorderingen of klachten met betrekking tot enige prestatie onzerzijds, zijn nooit een geldige reden voor wederpartij om betalingen aan ons op te schorten.

 

Artikel 15. Rente en kosten

• Indien betaling niet binnen de in artikel 14 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is wederpartij van rechtswege in verzuim en is Vogelvoederhuizen Nederland gerechtigd vanaf dat moment rente van 2% over een maand (of een gedeelte daarvan) te berekenen over het nog openstaande bedrag.

• Alle te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, voor het buitenland 20%, van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van Euro 150,-.

 

Artikel 16. Vrijwaring

Wederpartij dient Vogelvoederhuizen Nederland te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Vogelvoederhuizen Nederland jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Vogelvoederhuizen Nederland geleverde zaken.

 

Artikel 17. Adviezen

Vogelvoederhuizen Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door haar verstrekte adviezen, zij het gevraagd of ongevraagd.

 

Artikel 18. Pand- en retentierecht

• Op alle goederen die Vogelvoederhuizen Nederland, uit welke oorzaak ook, onder zich heeft of krijgt, wordt ten behoeve van haar een pandrecht gevestigd tot zekerheid van alle vorderingen, die zij op wederpartij heeft of in de toekomst zal verkrijgen.

• Wanneer de goederen als bedoeld in lid 1 van dit artikel in haar macht zijn gebracht of aan haar zijn overhandigd, komt Vogelvoederhuizen Nederland een retentierecht op deze goederen toe tot zekerheid van alle vorderingen die zij op wederpartij mocht hebben of in de toekomst zal verkrijgen.

 

Artikel 19. Annulering

Indien een door Vogelvoederhuizen Nederland aanvaarde opdracht door wederpartij wordt geannuleerd, is Vogelvoederhuizen Nederland gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, door toeleveranciers aan Vogelvoederhuizen Nederland in rekening gebracht.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

• Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing.

• Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden in eerste aanleg uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

• Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht Vogelvoederhuizen Nederland het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Vogelvoederhuizen Nederland │ Top 10 Vogelhuisjes! Goedkope Vogelhuisjes! Goedkope Vogelhuisjes om te schilderen kopen? Vogelhuizen! Goedkope Vogelhuizen! Goedkope Vogelhuizen kopen? Bij ons kunt u goedkope Vogelhuisjes, Vogelhuizen en Vogelvoederhuizen k
Vogeltjes! Vogeltjes! Contactformulier Aanbieding! Prijzen en informatie! Observatie vogelhuisjes met spiegel Typische Amsterdamse gevel nestnasten kopen? Klik hier voor informatie! Goedkope gevelnestkasten kopen? Klik hier voor informatie! Gevel nestkasten kopen? Klik hier voor informatie! Advertentie Aanbieding! Prijzen en informatie! Special swallow nests
Nieuwsbrief